Friday, March 5, 2021
Home हिंदू धर्म

हिंदू धर्म

    श्री कृष्ण-अर्जुन संवाद: गीता उपदेश अध्याय 2 श्र्लोक-20

                    गीता उपदेश  श्रलोक- न जायते म्रियते वा विपश्र्चिन्न बभूव कश्र्चित् | अजो नित्यः शाश्र्वतोSयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे||   भावार्थ :...